NÁVRH OKOLÍ KOSTELA PANNY MARIE VÍTĚZNÉ NA BÍLÉ HOŘE V PRAZE
školní práce 2011

Prostor, který je předmětem tohoto návrhu se nachází v okolí kostela Panny Marie Vítězné na Bílé hoře v Praze. Součástí návrhu je park bezprostředně navazující na kostel a dále severovýchodně ležící pozemky, které jsou dle územního plánu určeny k řešení dopravní situace v této lokalitě. Úkolem bylo navrhnout obnovu parku, zapojit ho do stávajícího systému zeleně a přihlédnout k potřebám občanů, to vše za současného zachování historického kontextu místa.

Cílem bylo navrhnout zadané území jako veřejné prostranství, které by obyvatelům nahradilo neexistenci většího centrálního prostoru na Bílé hoře, za současného zmírnění dopadů současného i zamýšleného dopravního využití území.

Hlavní myšlenkou návrhu je prorůstání antagonistických principů ideových, časových a technologických. Inspirací byla skutečnost, že bělohorší starousedlíci chápou bitvu na Bílé hoře a její dopad v romantickém pojetí, tj. vnímají ji jako boj dobra/Čechů (stavovské vojsko) se zlem/Habsburky (katolické vojsko) přesto, že mnozí jsou katolického vyznání a navštěvují bohoslužby v kostele Panny Marie Vítězné. Skutečnost, že bitva byla bitvou občanské války a že kostel byl postaven na oslavu vítězství katolické armády je zde silně zastřená. Takovéto prorůstání protikladných principů se odráží v prostorově-kompoziční myšlence (prorůstání současné infrastruktury a obytných oblastí do ideální barokní krajiny v čase) a ve způsobu použitých technologií a architektury prostoru (prorůstání barokních zahradněkrajinářských principů a současných trendů v zahradní tvorbě).

Kompoziční myšlenka tedy vychází z představy ideální barokní krajiny, ve které se nachází kostel s klášterem servitů, do které postupně v průběhu let vrůstá dopravní infrastruktura a obytné oblasti. Se zbývajícím volným prostorem je tedy nakládáno jako s prostorem obsahujícím barokního genia loci. V prostorovém řešení pak návrh vychází z architektury barokních zahrad tvořených parterem, boskety a volnější krajinnou úpravou. Jako volnější krajinnou úpravu si návrh ideově vypůjčuje oboru Hvězda a prostor kolem mohyly. Jde pouze o použitý princip, návrh se nepokouší restaurovat původní stav, neboť kolem poutního kostela se parter s boskety nikdy nenacházel. Rastr cest je odvozen od architektury kostela. Technologie, materiál a způsob osázení jsou naopak v souladu se současnými trendy.
Shora uvedený koncept se snaží tomuto esteticky a funkčně nesourodému území dát jednotící myšlenku. Prostor není chápán jako samostatný park s točnami a parkovišti. Je zde snaha pojmout řešené území jako jedno velké centrální prostranství s funkcemi dopravními, společenskými i odpočinkovými.