NÁVRH ÚZEMÍ V PRAZE - SUCHDOLE
školní práce 2012

Tento prostor byl součástí zadání širšího území, které mělo být tematicky věnováno krajině a zemědělské činnosti v ní. V případě tohoto prostoru bylo zadáno téma „Pocta Alšovi, Ladovi a Žákovi“ a vejčitý tvar pozemku. Koncept byl definován na základě vztahu těchto tří mužů ke krajině. Přestože všichni tři jsou si profesně poměrně blízcí, není snadné najít mezi nimi ideové pojítko. Výchozím bodem při definici konceptu je vztah těchto umělců ke krajině. Ani jeden nich totiž krajinu jako takovou fyzicky netvořil, nekultivoval, ale spíše do ní vtiskával své vize, které se lišily v závislosti na době, v níž žil. Koncept tak přistupuje i v případě tohoto území jako k plátnu, prostředí pro projektování či představování vizí spojených s tématem zemědělství, krajiny či jejímu uspořádání.

Předmětný prostor má proto sloužit k pedagogické, vědecké či umělecké činnosti spojené se zastřešujícím tématem, kterým je krajina a zemědělská činnost v ní. Měly by zde probíhat výstavy, přednášky, konference či jiné kulturní akce. Měly by probíhat pod širým nebem či v budově postavené za tímto účelem.

Řešený prostor je rozdělen na dvě části. Jedna má funkci pobytového prostoru, tj. prostoru, ve kterém budou jednotlivé akce probíhat a kde bude lokalizováno zázemí pro návštěvníky. Druhá část bude mít povahu stálého experimentálního prostoru. Tento poměrně rozsáhlý stálý experimentální prostor, bude určen ke sledování řízené sukcese v ekologickém smyslu. Část určená k tomuto využití je dosud využívána jako orná půda. Ta by měla být ponechána svému vlastnímu osudu a návštěvníci by měli mít možnost sledovat, jakým způsobem a v jakém druhovém složení bude kolonizována vegetací. Kosterní dřeviny navržené v experimentálním prostoru (proto jde o řízenou sukcesi) odpovídají vegetaci v nejbližším okolí. Sukcese by měla být průběžně monitorována.
Pohyb návštěvníků v experimentálním prostoru je zajištěn díky kortenovým lávkám, lehce zvýšených, což symbolicky naznačuje izolaci tohoto prostoru.